ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10
ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10
Search
ที่เที่ยวอินเทรนด์
ที่กินติดดาว
ที่พักอินเทรนด์

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน โชว์ผลงานการสนับสนุน โครงการพลังงานชุมชน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนและส่งเสริม

โครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

โครงการพลังงานชุมชน

 

นายทิพากร  พูลสวัสดิ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558 – 2579

(Energy Efficiency Plan : EEP 2015) มีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลง 30% ในปี 2579 ที่ผ่านมา

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนต่างๆ มากมายในท้องถิ่น

เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สามารถช่วยลดค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับชาวบ้าน

และถือเป็นต้นแบบเทคโนโลยีสำหรับใช้ในท้องถิ่น หรือชุมชน

 

โครงการพลังงานชุมชน โครงการพลังงานชุมชน โครงการพลังงานชุมชน

 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ได้สนับสนุนการติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆ  ในชุมชน เช่น เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ในจังหวัดพิษณุโลก

ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ให้กับ 20 ชุมชน ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง นครไทย วังทอง บางกระทุ่ม ชาติตระการ

พรหมพิราม บางระกำ เนินมะปราง และวัดโบสถ์ โดยเห็นถึงศักยภาพของทรัพยากรในพื้นที่

เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดครัวเรือนไปจนถึงฟาร์มขนาดเล็ก

ทำให้สามารถนำมูลสัตว์ และของเสียมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงแทนก๊าซหุงต้ม LPG ในครัวเรือน

ช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานในครัวเรือนลงได้ 80 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่ชุมชนมีการใช้ก๊าซ LPG เฉลี่ย 1 ถัง

(ขนาด 15 กิโลกรัม) ต่อ 3 เดือน ปัจจุบันหลังจากที่มีการใช้ก๊าซชีวภาพร่วมด้วยทำให้การใช้ก๊าซ LPG ลดลง

และใช้ได้นานขึ้นถึง 5 เดือนต่อ 1 ถัง หรือเสียค่าใช้จ่ายก๊าซ LPG เพียง 80 บาทต่อเดือนเท่านั้น

รวมถึงยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์และแมลงต่างๆ ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

ถือเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น

เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังพัฒนาไปสู่การเป็นโครงการต้นแบบก๊าซชีวภาพ

และศูนย์การเรียนรู้การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อให้ชุมชนผลักดันแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนในชุมชน

และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

โครงการพลังงานชุมชน

 

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม)

กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์

“พาราโบลาโดม” ที่อำเภอบางกระทุ่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบุปผา  เป็นการตากกล้วยในพาราโบลาโดมที่ปิดมิดชิด

สามารถควบคุมทั้งความร้อน ความชื้น และระยะเวลาในการตากให้คงที่ ทำให้กล้วยตากเป็นกล้วยตากเกรดพรีเมียม

สีสวยทั้งใบ อร่อยหวานธรรมชาติ สะอาดปลอดภัยที่หนึ่งในวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเริ่มตั้งแต่พัฒนากระบวนการตากของกลุ่ม

จากเดิมที่ใช้ตากแดดและลม ก็มาเปลี่ยนเป็นแบบระบบปิดด้วย “พาราโบลาโดม ” หรือ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งมีขนาดใหญ่โดยสามารถจุกล้วยตากได้ถึง 1,800 กิโลกรัม และ ใช้ระยะเวลาในการตากเพียง 3-4 วันเท่านั้น

ทำให้ได้ปริมาณกล้วยเกรดดี ได้มีมากถึงร้อยละ 93-95  ช่วยลดต้นทุนการผลิต  และช่วยเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

สามารถต่อยอดสร้างได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น

 

โครงการพลังงานชุมชน โครงการพลังงานชุมชน โครงการพลังงานชุมชน โครงการพลังงานชุมชน

 

“กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีบทบาทในการพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

และมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ไปสู่ทุกภาคส่วน อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวเศรษฐกิจประชารัฐ เพื่อความมั่นคงของประเทศ”  นายทิพากร  กล่าวเพิ่มเติม

 

ติดตามข้อมูลโครงการและผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ที่

www.enconfund.go.th และ Facebook EnconfundThailand

 

 


บทความแนะนำ

ที่เที่ยวทั่วไทย

About the Author
Top