Search

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ถือว่าเป็นดินแดนแห่งล้านนาตะวันออก ด้วยวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะบริเวณชายแดนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก เป็นรอยต่อติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และยังเป็นพื้นที่สำหรับตั้งเมืองสำคัญในอดีต อาทิ เมืองน่าน เมืองปัว เมืองศีรษะเกษ

คำขวัญจังหวัด

“แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ต้นกำลังเสือโคร่ง (Betulaalnoides Buch.-Ham.) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด

ดอกเสี้ยวดอกขาว หรือเสี้ยวป่าดอกขาว (Bauhinia variegata Linn.) เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดน่าน

ทิศเหนือ               ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้                     ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา

1

การแบ่งพื้นที่การปกครอง

จังหวัดน่านแบ่งพื้นที่ออกเป็น 15 อำเภอ ประกอบด้วย

1.อำเภอเมือง                       9.อำเภอสองแคว

2.อำเภอเวียงสา                   10.อำเภอเชียงกลาง

3.อำเภอสันติสุข                  11.อำเภอนาหมื่น

4.อำเภอแม่จริม                   12.อำเภอทุ่งช้าง

5.อำเภอท่าวังผา                  13.อำเภอบ่อเกลือ

6.อำเภอบ้านหลวง             14.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

7.อำเภอนาน้อย                   15.อำเภอภูเพียง

8.อำเภอปัว

แผนที่จังหวัดน่าน
แผนที่จังหวัดน่าน

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน

ตามหลักฐานในพงศาวดารระบุว่า จังหวัดน่าน เดิมชื่อ เมืองนันทบุรี ก่อตั้งขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1911) แต่ตามบันทึกหลักศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเรียกว่า เมืองน่าน สันนิษฐานว่าเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า น่าง หรือนางเจียง ในภาษาจีนซึ่งแปลว่าทิศใต้ การสร้างเมืองน่านตามตำนานเมืองวรนครเล่าขานกันมาช้านานตั้งแต่ พ.ศ.1800 พญาภูคาและนางพญาจำปา ผู้เป็นชายา ได้อพยพพาผู้คนมาตั้งศูนย์การปกครองอยู่ที่เมืองล่าง ต่อมาเพี้ยนเป็นเมืองย่าง (บริเวณริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำย่าง เพราะปรากฏร่องรอยการอยุ่อาศัยเป็นชุมชน) เมื่อพญาภูคาต้องการขยายเมืองให้กว้างขึ้น จึงได้ส่งราชบุตรบุญธรรม 2 คนไปสร้างเมืองขึ้นใหม่คือ ขุนนุ่นผู้พี่สร้างเมืองจันทบุรี หรือเมืองพระบาง และขุนฟองผู้น้องสร้างเมืองวรนคร หรือเมืองปัว ต่อมามีการผลัดเปลี่ยนผู้ครองเมืองไปจนถึงสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองสุโขทัย ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท

 

ตามพงศาวดารเมืองน่านระบุว่า พญาการเมืองได้รับเชิญจากเจ้าเมืองสุโขทัยไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย หรือวัดอัมพวนารามและได้สิ่งของพระราชทานเป็นพระธาตุ 7 องค์ พระพิมพ์ทองคำ 20 องค์ และพระพิมพ์เงิน 20 องค์ ให้มาบูชา พญาการเมืองจึงสร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นบรรจุสิ่งของดังกล่าวบริเวณภูเพียง (ภูเพียงแช่แห้ง) ราว พ.ศ. 1902 ภายหลังครองเมืองได้เพียง 5 ปี พญาการเมืองจึงถึงแก่พิราลัย ต่อมาพญาผากอง ผู้เป็นโอรสจึงได้ครองเมืองต่อ และย้ายเมืองหนีภัยแล้ง ในปี พ.ศ. 1911 ไปสร้างเมืองใหม่บริเวณริมแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดน่านในปัจจุบัน

 

ตั้งแต่สมัยล้านนา –ปัจจุบัน

เมื่อสมัยของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์นครเชียงใหม่ (พ.ศ. 1993) ได้เข้ายึดเมืองน่าน จึงทำให้เมืองน่านตกเป็นเมืองขึ้นเมืองเชียงใหม่และถูกรวมเป็นอาณาจักรล้านนา ต่อมาเมืองน่านได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่หลายครั้ง และเป็นเมืองร้างถึง 2 ครั้งคือ ครั้งแรกระหว่าง พ.ศ.2247 - 2249 และครั้งที่ 2 พ.ศ.2321 – 2344เมื่อเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองน่านจึงมีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราช

 

ล่วงเลยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เลื่อนยศเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ ขึ้นเป็นพระเจ้านครน่าน หรือพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงศาธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์ เป็นพระเจ้านครน่านคนแรก และคนดียวในประวัติศาสตร์น่าน

 

ปัจจุบันจังหวัดน่าน มีประชากรเบาบางเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีประชากรส่วนใหญ่หลายเชื้อชาติได้แก่ ชาวไทย, ชาวไทลื้อ, ชาวไทพวน หรือลาวพวน, ชาวไทเขิน หรือชาวขึน และชาวไทใหญ่ นอกจากนี้บริเวณตามไหล่เขายังเป็นชุมชนของชนกลุ่มน้อย ได้แก่ ชาวม้ง, เมี่ยน, ลัวะหรือถิ่น, ขมุ หรือชาวตองเหลืองโดยส่วนใหญ่ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารของประชาชนในจังหวัดน่านมักใช้คำเมืองสำเนียงน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจังหวัดน่าน
วัดปรางค์ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ล่องแก่งลำน้ำว้า น้ำตกตาน้อย น้ำตกวังเขียว
วัดพระธาตุเบ็งสกัด อุทยานแห่งชาติขุนน่าน บ่อเกลือสินเธาว์ อนุเสาวรีย์วีรกรรมทุ่งช้าง น้ำตกตาดม่าน
วัดต้นแหลง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เสาดินนาน้อย คอกเสือ กำแพงเมืองน่าน ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น
วัดหนองบัว อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ต้นดิกเดียม วัดปรางค์ น้ำตกขุนลี ถ้ำละโอ่ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยภูคา วัดพญาภู หมู่บ้านประมงปากนาย ดอยกู่สถาน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร หอศิลป์ริมน่าน ผาหัวสิงห์ บ้านสล่าเก๊า (ครูช่าง) ผาชู้
วัดภูมินทร์ วังศิลาแลง วัดหัวเวียงใต้ วัดบุญยืน ชุมชนผีตองเหลือง
วัดพญาวัด ดอยเสมอดาว วัดกู่คำ วัดไผ่เหลือง เสาหลักเมืองน่าน
วัดมิ่งเมือง นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ วัดท่าล้อ วัดสวนตาล วัดศรีบุญเรือน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน บ้านตานงค์ โฮมสเตย์ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ดอยแม่จอก วัดร้องแง
วัดพระธาตุเขาน้อย หน่วยวิจัยต้นน้ำขุนสถาน ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ คุ้มเจ้าราชบุตร ตลาดเครื่องเงินชมพูภูคา
วัดศรีพันต้น อุทยานแห่งชาติแม่จริม บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์ ดอยภูแว เฮือนรถถีบมะเก่า (บ้านจักรยาน)
วัดหัวข่วง กาดแลง หรือตลาดตอนเย็น วัดบุปผาราม อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ แก่งหลวง
วัดภูเก็ต อนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร วัดปัวชัย วัดดอนแก้ว

@ กิน เที่ยว ทั่วไทย ทันกระแส ไม่ตกเทรนด์
Top