Search

จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 735 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา ที่ราบสูง มีระดับความสูงตั้งแต่ 300 - 1,550 เมตรจากระดับน้ำทะเล ลักษณะภูมิอากาศเนื่องจากมีป่าไม้และภูเขาล้อมรอบจึงทำให้อากาศหนาวมากในฤดูหนาว และอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน มีเทือกเขาสำคัญคือ เทือกเขาผีปันน้ำ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 3 สายคือ แม่น้ำอิง แม่น้ำยม และแม่น้ำลาว

คำขวัญจังหวัด

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง

บวงสรวงพ่อขุนงําเมือง งานลือเลื่องดอยบุษราคัม

สัญลักษณ์จังหวัด

ตราประจำจังหวัด รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ

ต้นไม้ประจำจังหวัด ต้นสารภี (Mammea siamensis)

ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกสารภี

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดพะเยา

ทิศเหนือ                 ติดกับอำเภอพาน อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้                      ติดกับอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่

ทิศตะวันออก         ติดกับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อำเภอท่าวังผา และอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก           ติดกับอำเภองาว และอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

จังหวัดพะเยา

การแบ่งพื้นที่การปกครอง

แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ ประกอบด้วย
1. เมืองพะเยา
2. จุน
3. เชียงคำ
4. เชียงม่วน
5. ดอกคำใต้
6. ปง
7. แม่ใจ
8. ภูซาง
9. ภูกามยาว

แผนที่จังหวัดพะเยา
แผนที่

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา

พะเยาเป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออกร่วมกับเชียงราย ซึ่งมีสำเนียงภาษาถิ่นเหนือเป็นเอกลักษณ์ต่างจากภาษาถิ่นเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากความสัมพันธ์กับเชียงรายในแง่ของสำเนียงภาษาและวัฒนธรรมแล้ว พะเยาและเชียงรายยังมีความสัมพันธ์กันในลักษณะบ้านพี่เมืองน้องฉันท์เครือญาติ เนื่องจากในอดีต ราชวงศ์ที่ปกครองทั้งสองเมืองต่างสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ลาวจก หิรัญนครเงินยางเชียงแสน ซึ่งได้แตกสายออกมาเป็นราชวงศ์สำคัญในดินแดนพยาว เชียงแสน และล้านนาในยุคต่อมา เช่น ราชวงศ์เชียงแสนที่ปกครองเมืองเชียงราย ราชวงศ์เชียงแสนสายพญางำเมือง และราชวงศ์มังรายซึ่งปกครองเชียงใหม่ถือกำเนิดมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน

 

บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองภูกามยาว หรือพะยาว ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 โดยมีผู้ปกครองคือ พญางำเมือง ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนา เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพะเยาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายในฐานะ อำเภอพะเยา และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2520 อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพะเยา
กว๊านพะเยา วัดศรีโคมคำ น้ำตกจำปาทอง ดอยบุษราคัม วัดติโลกอาราม
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง น้ำตกธารสวรรค์ หาดน้ำดัง น้ำตกห้วยต้นผึ้ง
วัดพระธาตุจอมทอง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติแม่ปืม วัดอนาลโยทิพยาราม อนุสาวรีย์พญางำเมือง
ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ อุทยานแห่งชาติภูซาง วัดศรีชุม บ่อสิบสอง ผาหัวเรือ
น้ำตกห้วยชมพู วนอุทยานภูลังกา วัดท่าฟ้าใต้ วัดนันตาราม ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี
วัดพระนั่งดิน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า วัดแสนเมืองมา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดพะเยา โบราณสถานเวียงลอ
วัดพระธาตุสบแวน ถ้ำผาแดง ถ้ำน้ำลอด วัดศรีอุโมงค์คำ วัดพระธาตุขิงแกง
วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง วัดท่าฟ้าใต้ วัดพระธาตุดอยหยวก วัดลี วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน

@ กิน เที่ยว ทั่วไทย ทันกระแส ไม่ตกเทรนด์
Top