//////พระบรมมหาราชวัง ที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สัมผัสสุดยอดความงามระดับโลก

พระบรมมหาราชวัง ที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สัมผัสสุดยอดความงามระดับโลก

พระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เดิมมีชื่อเรียกกันว่า “พระมหาราชวัง” ในอดีตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ

ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

 

พระบรมมหาราชวัง พระบรมมหาราชวัง พระบรมมหาราชวัง

 

โดยพระราชวังแห่งนี้ แต่เดิมประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ซึ่งต่อมาในสมัยของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ได้มีการรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกเข้ามา

ทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมต่างๆ มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างสวยงามลงตัว

จนเคยได้รับอันดับที่ 3 จากซีเอ็นเอ็นในการจัดอันดับปราสาทและพระราชวังที่สวยที่สุดในโลก 10 อันดับ อีกด้วย

 

ภายใน พระบรมมหาราชวัง เต็มไปด้วยพระที่นั่งและสถานที่ที่มีความสำคัญอยู่หลายแห่ง ได้แก่

 

1. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า “พระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท” เป็นพระมหาปราสาทองค์แรก

ที่ถูกสร้างขึ้นในพระราชวัง โดยเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี

และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญ อาทิ พระราชพิธีการมงคล และบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ

 

พระบรมมหาราชวัง

 

2. พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ตั้งอยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ใช้เป็นที่ประทับทรงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห่

 

พระบรมมหาราชวัง

 

3. พระที่นั่งพิมานรัตยา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2332 ช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยทรงใช้เป็นที่บรรทม และทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายใน

เข้ารับพระราชทานเครื่องอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกจากนั้นยังเป็นที่สรงน้ำพระบรมศพ

ของพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนที่จะนำพระบรมโกศไปประดิษฐานในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

พระบรมมหาราชวัง

 

4. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2419

โดยเป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ ยังมีหมู่พระที่นั่งสำคัญอื่นๆ

เช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ

 

พระบรมมหาราชวัง

 

5. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บริเวณมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

ของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี

ที่สำคัญทางศาสนา โดยวัดพระแก้วสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 – 9

ตลอดทุกรัชกาล ภายในพระอุโบสถและระเบียงรอบวัด มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ

อาทิ พระปรางค์ 8 องค์ พระศรีรัตนเจดีย์ ปราสาทนครวัดจำลอง และปราสาทพระเทพบิดร เป็นต้น

 

พระบรมมหาราชวัง

 

6. ศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังด้านขวามือ

ก่อนถึงทางเข้าพระราชวังส่วนใน เป็นสถานที่จัดแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราที่ใช้ในประเทศไทย

รวมถึงจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสำนักฝ่ายใน

 

พระบรมมหาราชวัง

 

สำหรับพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยจะไม่เสียค่าเข้าชม

ส่วนชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชมคนละ 350 บาท ซึ่งรวมบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์

พระที่นั่งวิมานเมฆ หรือพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมที่นี่แนะนำให้แต่งกายสุภาพ

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 623 5500 ต่อ 3100 หรือ 02 224 3273