ที่เที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

2018-10-01T16:14:59+00:00พฤศจิกายน 9th, 2016|ที่เที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์|

อุตรดิตถ์ เมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในอดีตถูกขนานนามว่า ท่าน้ำแห่งทิศเหนือของสยามประเทศ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานลึกลับเมืองลับแล ดินแดนลางสาดหวานหอม บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

ต้นสัก (Tectonagrandis) ต้นไม้ประจำจังหวัด

ดอกประดู่บ้าน (Pterocarpusindicus) ดอกไม้ประจำจังหวัด

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศเหนือ               ติดกับจังหวัดแพร่

ทิศตะวันออก       ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันตก          ติดกับจังหวัดสุโขทัย 

ทิศใต้                     ติดกับจังหวัดพิษณุโลก

รวมภาพจ.อุตรดิตถ์
การแบ่งพื้นที่การปกครอง

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 อำเภอ ประกอบด้วย
1. เมืองอุตรดิตถ์
2. บ้านโคก
3. ตรอน
4. พิชัย
5. ท่าปลา
6. ลับแล
7. น้ำปาด
8. ทองแสนขัน
9. ฟากท่า

แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่จ.อุตรดิตถ์

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ต้นกำเนิดจังหวัดอุตรดิตถ์ มาจากท่าน้ำสำคัญ 3 ท่าคือ ท่าเซา ท่าอิด และท่าโพธิ์ มีความสำคัญและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ พ.ศ. 1400 สมัยขอมปกครองท่าอิฐ เดิมภาษาเขียนคำว่า อุตรดิตถ์ มีลักษณะการสะกดเป็น อุตรดิษฐ์ (อุตร- ทิศเหนือ, ดิตถ์-ท่าน้ำ) ซึ่งเป็นคำที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชทานนามไว้เมื่อ พ.ศ.2395 แปลว่า “ท่าเรือด้านทิศเหนือของสยามประเทศ ท่าน้ำที่สำคัญทั้ง 3 ท่า มีเพียงท่าอิดที่มีความเจริญทางการค้ามากกว่าทุกท่าในภาคเหนือ เป็นทั้งท่าจอดเรือ และท่าค้าขาย เดิมท่าอิดอยู่ในความปกครองของขอมตลอดจนถึงสมัยสุโขทัย เมื่อขอมหมดอำนาจ ท่าอิดจึงเป็นเมืองท่าขึ้นอยู่กับเมืองทุ่งยั้ง อันเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัย และยังคงเป็นศูนย์การค้ามาตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่าอิดมีความเกี่ยวพันกับเมืองพิชัย ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่พัก และรวบรวมทัพก่อนขึ้นตีหัวเมืองฝ่ายเหนือและล้านนา ในสมัยนี้บริเวณตำบลบางโพท่าอิด จึงถือเป็นย่านทางการค้าที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะเรือขนส่งสินค้าจากพระนคร และกรุงศรีอยุธยา เพื่อนำมาขายทางตอนเหนือ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ท่าอิดยังคงมีฐานะย่านการค้าขึ้นต่อเมืองพิชัย สถานที่ราชการต่างๆ ตั้งอยู่ที่เมืองพิชัย แต่ย่านการค้าอยู่ที่ท่าอิด

ต่อมาในปี พ.ศ.2544 รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองพิชัย ท่าอิด เมืองทุ่งยั้ง และเมืองลับแล ทรงเห็นว่าท่าอิดมีความเจริญเป็นศูนย์ทางการค้า การชำระคดีและการเรียกเก็บภาษีอากรจึงมีความสะดวกกว่าเมืองพิชัย จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองพิชัยมาตั้งที่บริเวณท่าอิด ส่วนเมืองพิชัยเดิม ให้เรียกว่าเมืองพิชัยเก่า

เมื่อปี พ.ศ. 2448-2451 ได้เริ่มสร้างทางรถไฟผ่านท่าโพธิ์และท่าเซา ขณะนั้นบริเวณนี้ยังเป็นป่าไผ่ ไม่มีความเจริญเหมือนท่าอิด กรมรถไฟจึงได้สร้างทางรถไฟแยกไปที่หาดท่าอิดล่าง ในปี พ.ศ. 2450 ตรงกับสมัยที่พระยาสุจริตรักษา(เชื้อ) เป็นเจ้าเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2454 กรมรถไฟได้สร้างสถานีรถไฟที่บางโพธิ์และท่าเซา ทำให้ท่าโพธิ์และท่าเซาเจริญทางการค้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับที่ท่าอิดน้ำท่วมบ่อย การคมนาคมทางน้ำเริ่มลดความสำคัญลง จวบจน พ.ศ.2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงประกาศเปลี่ยนชื่อจากเมืองพิชัยเป็นเมืองอุตรดิตถ์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ได้ยกฐานะจากเมืองอุตรดิตถ์ ขึ้นเป็น จังหวัดอุตรดิตถ์ มาจนปัจจุบัน

[su_carousel source=”category: 30″ limit=”50″ link=”post” height=”150″ target=”blank” items=”3″ pages=”yes” responsive=”no” mousewheel=”no” class=”poop” arrows=”no”]
[su_table]

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ บ่อเหล็กน้ำพี้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว วัดดงสระแก้ว เขื่อนสิริกิติ์
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เขื่อนดินช่องเขาขาด อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ วัดคลองโพธิ์
เขื่อนทดน้ำผาจุก วนอุทยานถ้ำจัน วัดพระยืนพุทธบาทยุคล พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล สวนรุกขชาติบ้านแพะ
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา วัดท่าถนน พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา วัดคุ้งตะเภา น้ำตกภูสอยดาว พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก วัดธรรมาธิปไตย
น้ำตกคลองตรอน ถ้ำแสนหาญ วัดหมอนไม้ น้ำตกแม่พูล เมืองโบราณทุ่งยั้ง
วัดหน้าพระธาตุ น้ำตกขุนริด เมืองโบราณพิชัย วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง น้ำตกแม่เฉย
เมืองโบราณลับแล น้ำตกจำยาง เมืองโบราณสวางคบุรี เมืองโบราณตาชูชก วัดใหญ่ท่าเสา
น้ำตกตาดคอม้า อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก วัดดอนสัก น้ำตกกินรี สวนสาธารณะบึงทับกระดาน
น้ำตกภูเวียง น้ำตกสายรุ้ง สวนสาธารณะธรรมชาติทุ่งกะโล่ น้ำตกห้วยไผ่ น้ำตกวังชมภู
หาดริมน้ำน่านบ้านคุ้งตะเภา แก่งทรายงาม น้ำตกห้วยเทิบ ไร่องุ่นคานาอัน แก่งนางพญา
หนองพระแล วัดเจดีย์คีรีวิหาร บึงทุ่งกะโล่ ยอดดอยภูเมี่ยง อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
บ้านท่าเรือ เวียงเจ้าเงาะ อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร วัดหวงพ่อเพชร ถ้ำดิน
หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดอยขุนฝาง ม่อนลับแล ขุนฝางบ้านสวนฮารีน วัดเอกา
วัดพระนอนพุทธไสยาสน์ ขุนฝางสวนม้าโฮมสเตย์ ด่านภูดู่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

[/su_table]

[su_row][su_column size=”1/2″][su_button url=”#” style=”3d” background=”#f36060″ color=”#262424″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”20″ icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″ class=”alls”]ร้านอาหารอุตรดิตถ์ (คลิกดูรายละเอียด)[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/2″][su_button url=”#” style=”3d” background=”#f36060″ color=”#262424″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”20″ icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″ class=”alls”]ที่พักอุตรดิตถ์ (คลิกดูรายละเอียด)[/su_button][/su_column] [/su_row]